Manifest revolučních nacionalistů

Jsme revoluční nacionalisté, protože radikálně odmítáme současné uspořádání světa. Jsme toho názoru, že globální kapitalismus (stejně jako někdejší marxistický internacionalismus) usiluje o vytvoření univerzálního člověka bez vlastní národnosti a tedy i identity, tradiční kultury a hodnot.

Zasazujeme se o svržení tohoto systému, který směřuje k likvidaci všeho, co nám Evropanům bylo doposud drahé. Budeme vždy usilovat o životaschopný řád, který spravedlivě opanuje původní obyvatele Evropy, osvobodí je od zrůdných experimentů s míšením ras a etnik a ochrání naši existenci a budoucí expanzi.

Odmítáme diskriminaci jak národnostní, tak i třídní. Lidé jsou od přírody rozděleni do ras a národností. Žádná rasa není lepší nebo horší než jiná. Každé lidské plemeno má však své charakteristiky a veškerá nespravedlnost a diskriminace pramení právě z popírání těchto rozdílností a z tvrzení, že všichni jsou stejní až na barvu pleti. Jsme přesvědčeni, že pokud si různé rasy uvědomí svoji rozdílnost a specifika, naleznou způsob jak spolu žít na Zemi v míru. Třídní problém je stejně tak nebezpečný. Je povinností každého národa starat se o solidaritu uvnitř sebe sama. Rozdělovat své soukmenovce na základě majetku považujeme za opovrženíhodné.

My, revoluční nacionalisté, chceme jako protiklad ke konzumem prožranému, zdegenerovanému uspořádání dneška postavit vznešenou ideu evropského člověka, jeho rodiny, obce a národa. Vznešené hodnoty evropanství se dědily po generace našich předků. Jsou s námi svázány pokrevně, a proto selže každá snaha učinit je univerzální. Jsme přesvědčeni, že na světě neexistuje výzva, kterou by evropský člověk svou vrozenou kreativitou a intelektem nedokázal překonat. Nepotřebujeme žádná náboženství, naším nejvyšším zákonem by měla být naše vlastní existence, její přežití a budoucí rozvoj!

Základním projevem nacionalismu je patriotismus. Jak na národní, evropské, tak i lokální úrovni. Proto máme v mimořádné úctě své životní prostředí a přírodu. Je to hmatatelný a bezprostřední odkaz po našich předcích. Nedědíme jen jejich hodnoty, ale i zemi, půdu. A jsme zodpovědní za to, v jakém stavu ji zase předáme. Ekologické uvažování (včetně vztahu ke zvířatům) tedy vnímáme jako důležitou vlastnost každého nacionalisty.

Vůle k boji vychází z našeho idealismu. Odmítáme pragmatický oportunismus, který je dnes tak v módě. Neohlížíme se, zdali je situace o něco málo lepší na východě nebo na západě. Jako Češi se svými historickými zkušenostmi nesmíme pasivně očekávat pomoc zvenčí. Ani z východu, ani ze západu. Jakákoli taková pomoc bude vždy na úkor nás a tudíž i celé Evropy. Striktně odmítáme princip menšího zla. Jsme radikální, protože věříme, že umírněné postoje nehýbou dějinami.

Základním aktuálním postojem je odpor k Evropské unii. Jsme rozhodně pro co nejširší spolupráci evropských národů, ale stejně tak radikálně odmítáme zideologizovanou EU. Brusel přijal za svou ultra-liberální agendu, která čím dál jasněji směřuje k vymýcení domorodých Evropanů a jejich nahrazení levnou pracovní silou z Afriky a Asie. EU prosazuje neevropské hodnoty proti zájmům vlastních lidí, proto podpoříme každou snahu o aktivní odpor českého národa proti diktátu Bruselu.

Z toho všeho jasně vyplývá náš bytostný odpor k materialistickým ideologiím kapitalismu a marxismu. Chceme Evropu očistit od této zhouby a zbudovat Evropu novou. Český národ se jako dávná součást evropanství nesmíří se zkázou, kterou nám naši nepřátelé nachystali. Hrdě poneseme odkaz českého národa Evropou, a pokud si svou odpovědnost vůči své krvi bude uvědomovat jeden jediný Čech, Evropa nezahyne!

Reklamy